صوراسرافیل (وابسته به شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی)

لوگو نشر صوراسرافیل (وابسته به شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی)
مدیر مسئول
:
محمدولی مفیدی
نام
:
صوراسرافیل (وابسته به شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی)
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No