تماشاگران

لوگو نشر تماشاگران
مدیر مسئول
:
نادر داودی مهاجرتهرانی
نام
:
تماشاگران
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
کانون وکلا: مجله علمی حقوقی انتقادی: سال اول از شماره 1 تا 12 97896492758331
کانون وکلا: مجله علمی حقوقی انتقادی: سال چهارم و پنجم از شماره 36 تا 25 97896492758401
کانون وکلا: مجله علمی حقوقی انتقادی: سال دوم و چهارم از شماره 13 تا 24 97896492758261
کانون وکلا: مجله علمی حقوقی انتقادی: سال ششم و هفتم و هشتم از شماره 46 تا 37 97896492758571
کانون وکلا: مجله علمی حقوقی انتقادی: سال هشتم و نهم از شماره 52 تا 47 97896492758191
سیدنی 2000: یک جهان کامل 97896492758641
کتاب کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 1