آراکس

لوگو نشر آراکس
مدیر مسئول
:
قاسمعلی عرب‌مقدم
نام
:
آراکس
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
مبانی فیزیک 97896487530971
تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی: مکانیک 97896487530111
حل کامل مسائل مبانی فیزیک: مکانیک و گرما 9789648753103
الکترودینامیک کلاسیک 97896492650324
تشریح کامل مسائل مبانی نظریه الکترومغناطیس ریتس و میلفورد 97896487531341
مکانیک کوانتومی: مفاهیم و کاربردها، به همراه CDی آزمایشگاه کامپیوتری مکانیک کوانتومی 97896487532641
مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس 97896487531101
خودآموز حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی ساکورایی به همراه حل مسائل اندازه‌گیری (در اسپین) و حل مسائل دکترای تخصصی مکانیک کوانتومی دانشگاه‌ها 97896487530591
مبانی فیزیک 97896487531891
نمایش هیجان‌‌انگیز فیزیک: مکانیک، شاره‌ها و گرما 97896487531961
نمایش هیجان‌انگیز فیزیک: صوت، الکتریسیته و مغناطیس، اپتیک 97896487532021
الکترودینامیک کلاسیک 97896487530737
الکترودینامیک کلاسیک 97896487532881
حل کامل مسائل مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس 97896487531272
مکانیک کوانتومی: مفاهیم و کاربردها 97896487532712
تشریح و تحلیل کامل مسائل کتاب الکترودینامیک کلاسیک (جان دیوید جکسون ویرایش سوم 1998) 97896487530664
کتاب جامع و خودآموز روش‌های ریاضی در فیزیک جورج آرفکن 97896487532191
بررسی مفاهیم و پرسش‌های فیزیک هالیدی: مکانیک 97896492650701
فیزیک برای تحصیلات تکمیلی: شامل حل و بررسی سه سال آزمون کارشناسی ارشد فیزیک ایران 97896492650561
تشریح کامل مسائل مکانیک تحلیلی فالز 97896492650871
فیزیک هالیدی (تشریح کامل مسائل): مکانیک 97896492650253
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج چنگ 97896492650491
فیزیک هالیدی (تشریح کامل مسائل): الکتریسیته و مغناطیس 97896492650942
فیزیک برای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 97896487530351
فیزیک 97896487530042
فیزیک کوانتومی گاسیوروویچ (تشریح کامل مسائل) 97896492650634
مبانی نظریه الکترومغناطیس ریتس و میلفورد (تشریح مسائل) 97896492650186
فیزیک برای تحصیلات تکمیلی 97896492650011
فیزیک هالیدی: حل تشریحی و کامل فیزیک هالیدی (الکتریسیته و مغناطیس) 97896487530282