موسسه آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق

لوگو نشر موسسه آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق
مدیر مسئول
:
کوروش عزیزیها
نام
:
موسسه آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق
تاریخ ایجاد
:
1383
book titlebook ISBNbook Edition No
تولید انرژی الکتریکی (2): نیروگاه‌های گازی و سیکل‌های ترکیبی: انتخاب کاربردها، بهره‌برداری‌ و نگهداری 97896475910341
درسنامه اصول تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی 97896475910721
بهره‌برداری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی 97896475912251
اصول بهره‌برداری از پست‌های فشار قوی 3
اصول هیدروژئولوژی کاربردی 97896492610721
سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی: طرح و نوسازی 97896475910032
مبانی حفاظت سیستم‌های قدرت 97896492610961
درس‌نامه ترانسفورماتور 97896475910271
دیگ‌های بخار 97896492610342
ایمنی در برق 97896492610584
پست‌های فشار قوی و تجهیزات مربوطه (درسنامه) 97896475910581
ترانسفورماتور 97896475910413
خطوط هوایی شبکه‌های توزیع برق: تجهیزات و طراحی 97896492610893
حفاظت تجهیزات نیروگاهی (رله‌های جریانی) پدیده - محاسبات - عملکرد 97896475911641