وزارت جهاد سازندگی، دفتر طرح و برنامه ریزی و هماهنگی امور پژوهشی

مدیر مسئول
:
محسن شوکت‌فدایی
نام
:
وزارت جهاد سازندگی، دفتر طرح و برنامه ریزی و هماهنگی امور پژوهشی
تاریخ ایجاد
:
1372
book titlebook ISBNbook Edition No
مبانی و مفاهیم ارزشیابی برنامه‌های عمرانی 97896492591231