پازند

مدیر مسئول
:
مهناز حاجی‌خان‌میرزایی
نام
:
پازند
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
میراث خونین 97896471171971
اشکال: دایره 97896471170671
اشکال: مثلث و نیمدایره 97896471170811
اشکال: مربع و مستطیل 97896471170741
کودک و درک زمان 97896471171801
پژوهشی در نظریه ارزش - کار 1
نظریه علمی بحران سرمایه‌داری 1
اقتصاد سیاسی سوسیالیسم 1
پرورش صدا و بیان هنرپیشه 1
تهدید شرکتهای چند ملیتی 2
نظام ارباب رعیتی درایران 2
بغض دریایی 97896471170122
سکوت‌های ترک خورده 97896465583592
فرهنگ پیوسته فارسی - فنلاندی 97896492509601
فرهنگ پیوسته فنلاندی - فارسی 1