موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

لوگو نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول
:
وحید اشتیاق
نام
:
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
بزه‌دیده‌شناسی: شناسایی بین‌المللی حق‌های بزه‌دیدگان 9786007077054
حقوق تجارت 1: اشخاص 97860070773441
حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل 97860070771221
حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت 97860070774981
قانون شوراهای حل اختلاف به انضمام: آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف، آیین‌نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمه 97860070774671
مسجد در نظم حقوقی کنونی 97860070771391
راهنمای دیوان کیفری بین‌المللی 97860080403781
حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل 97860070778702
ضمانت‌نامه‌های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل 97896482000272
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی 97896482002014
گزیده‌ای از حقوق اموال (حقوق مدنی، 2) 97860080404772
مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین‌المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی 97896482000963
نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت 97896482004542
نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر 97860080401562
تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی 97860047503491
جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده به انضمام داوری اتاق بازرگانی ایران ... 97896482001884
جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل 97896482003794
حقوق بشر در جهان معاصر: درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع 9786008040750
مبانی حقوق جزای بین‌الملل ایران 978964820055311
واژه‌شناسی در قوانین کیفری ایران: (همراه با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی): (الف تا پ) 9786004750400
واژه‌شناسی در قوانین کیفری ایران: (همراه با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی): (ت تا ح) 9786004750417
واژه‌شناسی در قوانین کیفری ایران: (همراه با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی): (خ تا غ) 9786004750424
واژه‌شناسی در قوانین کیفری ایران: (همراه با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی): (ف تا ه) 9786004750431
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی 97896492463692
حقوق بشردوستانه و سلاحهای هسته‌ای 97896482001021
آیین دادرسی کیفری 97896482002181
حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسوولیت، مصونیت 97896482001334
اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی 97896482002491
مسوولیت بین‌المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌المللی 97896482003001
حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسوولیت، مصونیت 97896482002945
تامین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی 97896482003931
تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 97896482003621
آیین دادرسی کیفری 97896482003243
حقوق اقتصادی - اجتماعی بشر در ایران 97896482004231
حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسوولیت، مصونیت 97896482004616
فرجام حقوق بین‌الملل نوسان میان تکنیک و تدبیر 97896482004781
حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین‌المللی حقوق بشر 97896482004921
گزیده‌ای از حقوق اموال (حقوق مدنی، 2) 97896482004471
تجارت بین‌الملل و محیط زیست 97896482006071
حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها 97896482002632
انتقال فناوری هسته‌ای در حقوق بین‌الملل به انضمام بررسی پرونده‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، عراق و رژیم صهیونیستی اسرائیل 97896482007821
اصول حقوق و مدیریت آب 97896482009421
حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل 97860070770091
حمایت حقوقی از بانک‌های اطلاعاتی 97860070770161
سازمان‌‌های غیردولتی در حقوق بین‌الملل: کارآمدی در عین انعطاف‌پذیری؟ 97896482006761
موازنه جرم‌انگاری اهانت به پیامبر (ص) با موازین حق بر آزادی بیان 97860070770471
نظریه عمومی سیاست‌گذاری جنایی 97896482009591
اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری 97860070771601
تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها 97860070771771
حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین‌الملل: برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) 97860070772141
فروش اقساطی در حقوق بانکی 97860070771531
دیوان بین‌المللی حکمیت در ورزش 97860070775801
نظام حقوق بین‌الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت (مجموعه مقالات) 97860070772901
آیین دادرسی مالیاتی (پاره‌ی نخست): مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی 97860070779171
تعهد به استرداد یا محاکمه (Aut dedere aut judicare) در حقوق بین‌الملل کیفری 97860070779001
حقوق بین‌الملل انرژی 97860070774811
حقوق بین‌الملل دریاها 97860080402551
حقوق بین‌الملل هسته‌ای 97860070775351
حقوق کارگزاران ورزشی 97860070775971
حقوق کیفری تطبیقی 97860070779241
حقوق کیفری کسب و کار 97860070772381
راهنمای شورای بین‌المللی داوری تجاری برای تفسیر پیمان 1958 نیویورک: کتابچه‌ی قضات 97860080400191
سربازگیری کودکان: جنایتی جنگی 97860070779621
سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل: جایگاه حقوق بشر 97860080403921
شناخت تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران 97860070779791
قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) همراه با اصلاحات بعدی به انضمام: قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (1375/3/2)، ... 97860070770231
ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی 97860080404081
مبانی حقوق ورزشی 97860070776031
مجموعه تنقیح شده قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات 1394/4/31 و با لحاظ آخرین قوانین مرتبط 97860080400261
مسئولیت مدنی ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی: بررسی مبانی، ارکان و اسباب 97860070776721
مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه: همراه با متن راهنمای تفسیری صلیب سرخ 97860070775661
نظریه حقوقی حسن نیت در حقوق قراردادها 97860070778251
ایران و معاهدات بین‌الملل: بررسی رویکرد و عملکرد ادوار اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی 97860080401181
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت 97860080402791
حقوق نقل و انتقال سهام در بورس 97860080402241
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات 1368/5/6 97860080403611
متدلوژی حقوق 97860080404461
مجموعه اسناد بین‌المللی (1): منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهده وین درباره حقوق معاهدات (1969) 97860080403471
مجموعه تنقیح شده قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات 1394/4/31 و با لحاظ آخرین قوانین مرتبط 97860080402622
مجموعه قوانین و مقررات کار 97860080402311
مسوولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای کلید در دست و EPC 97860080404601
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر 97860080403231
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر 97860080403161
میزان آگاهی شهروندان از قوانین موضوعه کشور: مطالعه‌ای آماری در سنجش فرض آگاهی به قانون 97860080402001
نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف 97860080403091
کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران 97860080404391
شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری 97860080404531
قاعده جرم‌انگار 97860080405072
میراث‌های طبیعی جهانی در نظام حقوق بین‌المللی و داخلی 97860080404841
آینده حقوق بین‌الملل محیط زیست 97860070777191
آیین دادرسی مالیاتی (پاره‌ی دوم) دادرسی اداری مالیاتی (مراجع اداری حل اختلاف مالیاتی، دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی) 97860080400021
آیین دادرسی مالیاتی (پاره‌ی سوم) دادرسی قضایی مالیاتی 97860080401011
اعتراض به رای داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی 97860070776341
انتقال قرارداد: نظریه عمومی - عقود معین (مطالعه تطبیقی) 97860070778181
پی. اس. آی. در آئینه حقوق بین‌الملل: ایده‌آلیسم در گفتار، رئالیسم در کردار ... 97860080400881
حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی در حقوق بین‌الملل: با نگاهی به وضعیت کردها در ترکیه 97860080401251
شورای امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر 97860070778871
مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی 97860080403851
مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال 97860080402861
مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی به انضمام آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی با آخرین اصلاحات سال 1393 97860080405141