مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

لوگو نشر مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
مدیر مسئول
:
سید نعمت اله میرفلاح نصیری
نام
:
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
تاریخ ایجاد
:
1376
book titlebook ISBNbook Edition No
گزیده‌های آماری شماره سی و دوم - پاییز 1396 97860072762111
آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1390 97896490586271
آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1391 97896490586961
سیمای بازار کار سال 1390 97896490586341
سیمای بازار کار سال 1391 97896490586891
گزیده‌های آماری: شماره پانزدهم - تابستان 1392 97860072761051
گزیده‌های آماری: شماره چهاردهم - بهار 1392 97896490586721
گزیده‌های آماری: شماره دوازدهم - پاییز 1391 97896490586411
گزیده‌های آماری: شماره شانزدهم - پاییز 1392 97860072760061
گزیده‌های آماری: شماره هفدهم - زمستان 1392 97860072760131
آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1392 97860072760371
گزیده‌های آماری: شماره سیزدهم - زمستان 1391 97896490586651
گزیده‌های آماری: شماره هجدهم - بهار 1393 97860072760201
گزیده‌های آماری: شماره یازدهم - تابستان 1391 97896490586031
گزیده‌های آماری: شماره بیست و یکم - زمستان 1393 97860072760681
گزیده‌های آماری: شماره بیستم - پاییز 1393 97860072760511
آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1393 97860072760821
گزیده‌های آماری: شماره بیست و دوم - بهار 1394 97860072760751
گزیده‌های آماری: شماره بیست و سوم - تابستان 1394 97860072760991
گزیده‌های آماری: شماره بیست و پنجم - زمستان 1394 97860072761291
آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1394 97860072761431
گزیده‌های آماری: شماره بیست و ششم - بهار 1395 97860072761361
گزیده‌های آماری: شماره بیست و هشتم - پاییز 1395 97860072761671
گزیده‌های آماری: شماره بیست و هفتم - پاییز 1395 97860072761501
گزیده‌های آماری: شماره بیست و نهم - زمستان 1395 97860072761741
گزیده‌های آماری: شماره سی ام - بهار 1396 97860072761811
آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1395 97860072761981
گزیده‌های آماری شماره سی و یکم - تابستان 1396 97860072762041
آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1396 97860072762421
گزیده های آماری شماره سی و چهارم - بهار ۱۳۹۷ 97860072762351
گزیده‌های آماری شماره بیست و چهارم - پاییز ۱۳۹۴ 97860072761121
گزیده‌های آماری شماره سی و سوم - زمستان ۱۳۹۶ 97860072762281
گزیده‌های آماری شماره سی‌و پنجم - تابستان 1397 97860072762591
وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در آیینه آمار زمستان 1391 97896490586101
آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی 97896475394491
جغرافیای حمل‌ونقل ایران: وسائط نقلیه موتوری وطرح و توزیع آن 1
زنان در نیروی کار 1
گزارشی درباره هماهنگی سیاست اشتغال وبازرگانی خارجی 1
مدت کار 1
مشکل اشتغال در جهان سوم مسائل و خطمشی‌ها 1
مقررات بیمه کاری در انگلستان 1
نکات برجسته استانداردهای جدیدبین المللی در مورد آمار جمعیت فعال - 1
اصول تعاون 1
تعاونی: راهی به جامعه سالم 1
اصول و مفاهیم اساسی مدیریت بازرگانی 1
سازمانهای تعاونی و جامعه کانادا: موسسات مردمی و مسایل تحول 1
تعاون: عدالت پایدار 1
تعاونیهای دانشگاهی در آسیا: به‌انضمام گزارش وضعیت تعاونیهای دانشگاهی در ایران 1
آشنایی با وظایف بازرسان در تعاونیها 1
گزیده‌های آماری شماره سی و ششم - پاییز 1397 97860072762661
گزیده‌های آماری شماره سی و هفتم - زمستان 1397 97860072762731