مرکز ملی اقیانوس شناسی

لوگو نشر مرکز ملی اقیانوس شناسی
مدیر مسئول
:
ناصر حاجی‌زاده‌ذاکر
نام
:
مرکز ملی اقیانوس شناسی
تاریخ ایجاد
:
1374
book titlebook ISBNbook Edition No
انتقال رسوب 97896489028391
اصول طراحی سازه‌های ساحلی 97896489028531
فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا 97896489028461
مرجان‌های سخت آب‌های ساحلی ایران در خلیج فارس 97896489029141
هشدار سونامی! 97896489028601
اطلس ابرهای دریایی 97896492365061