جاکوب جاکوبای

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های جاکوب جاکوبای

book titlebook ISBNbook Edition No

مهارت‌های نظریه‌پردازی و مدل‌سازی: راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی

97896480238311

مهارت‌های نظریه‌پردازی و مدل‌سازی: راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی

97860069966391

پست های جاکوب جاکوبای