سیروس شجاعی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های سیروس شجاعی

book titlebook ISBNbook Edition No

مبنای تعالی پروژه = Project excellence baseline

97896483139941

راهنمای پیاده‌سازی مدیریت پروژه سازمانی با نگاهی به ترکیب استانداردهای PMBOK & PRINCE2

97896445431351

پست های سیروس شجاعی