رضا کلایی‌دارایی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های رضا کلایی‌دارایی

book titlebook ISBNbook Edition No

مبانی، مفاهیم و کاربردهای هوش در سازمان‌ها

97860004599181

پست های رضا کلایی‌دارایی