محمدرضا کرباسچیان

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های محمدرضا کرباسچیان

book titlebook ISBNbook Edition No

تجربه مدیریت شهری: (اوتاوا - کانادا)

97860070073721

تجربه مدیریت شهری: (دهلی نو - هند)

97860070073101

تجربه مدیریت شهری: (مونترال - کانادا)

97860070073651

پست های محمدرضا کرباسچیان