فرهاد سعیدی‌کراغانی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های فرهاد سعیدی‌کراغانی

book titlebook ISBNbook Edition No

مبانی شایستگی سازمانی مدیریت پروژه: انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه استانداردی برای حرکت رو به جلوی سازمان‌ها

97860092835211

پست های فرهاد سعیدی‌کراغانی