انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه - IPMA

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه - IPMA

book titlebook ISBNbook Edition No

مبانی شایستگی سازمانی مدیریت پروژه: انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه استانداردی برای حرکت رو به جلوی سازمان‌ها

97860092835211

پست های انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه - IPMA