اکرم حاطمی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های اکرم حاطمی

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت جریان: تئوری فرایندی شرکت دانش‌بنیان

97896431799771

مسئولیت‌پذیری و به‌پاخاستن برای تغییر

97896431790693

پست های اکرم حاطمی