سپیده دهقانی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های سپیده دهقانی

book titlebook ISBNbook Edition No

مبانی الگوریتم و برنامه‌نویسی با نرم‌افزار R

97860068843941

مبانی الگوریتم و برنامه‌نویسی با نرم‌افزار R

97860068845921

پست های سپیده دهقانی