فاطمه بخشیان‌طالخونچه

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های فاطمه بخشیان‌طالخونچه

book titlebook ISBNbook Edition No

مجموعه امتحانات نهایی رشته‌ی حسابداری بازرگانی همراه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و ریزبارم‌بندی سوم هنرستان - فنی و حرفه‌ای

97860050209461

مجموعه امتحانات نهایی رشته‌ی کودکیاری همراه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و ریزبارم‌بندی سوم هنرستان - فنی و حرفه‌ای

97860050209391

مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانات نهایی گرافیک همراه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و ریزبارم‌بندی سوم هنرستان - فنی و حرفه‌ای

97860050209081

پست های فاطمه بخشیان‌طالخونچه