عباسعلی پورمحسنی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های عباسعلی پورمحسنی

book titlebook ISBNbook Edition No

مجموعه سئوالات آزمون طراحی و اجرای روشهای آبیاری تحت فشار (اصول طراحی روشهای آبیاری بارانی و موضعی)

97860062646911

اهمیت تجهیز و نوسازی اراضی در شرکتهای تعاونی تولید روستایی

97896452008841

پست های عباسعلی پورمحسنی