اس.ان. سیواناندام

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های اس.ان. سیواناندام

book titlebook ISBNbook Edition No

مقدمه‌ای در منطق فازی با متلب

97860004631991

اصول محاسبات نرم: شبکه‌های عصبی (به همراه مثال‌های حل شده کاربردی)

97862296944041

پست های اس.ان. سیواناندام