قاسم حاجی‌قاسمی

مدیرنشرموسسه سنجش اندیشه رسا
مدیرنشرراهبردهای سنجش اندیشه

کتاب های قاسم حاجی‌قاسمی

book titlebook ISBNbook Edition No

مجموع جامع آموزش کامپیوتر سوال‌محور

9789642529155

مجموع جامع آموزش کامپیوتر سوال‌محور

97896425291481

مجموعه جامع آموزش مهندسی مدیریت (سوال محور)

97896425291791

برنامه‌ درسی پنهان

97896425291311

روش‌ها و نظریه‌های طراحی

97896425291861

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

97896415868211

پست های قاسم حاجی‌قاسمی