جمشید اصغری

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های جمشید اصغری

book titlebook ISBNbook Edition No

بررسی علمی و حقوقی بازاریابی شبکه‌ای

97896429551141

راهنمای جامع سازمان استراتژی محور (با معرفی روش ارزیابی متوازن)

97896488962822

راهنمای جامع مبانی سازمان و مدیریت: قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت و MBA ...

97896498601141

لذت سخنرانی: چگونه می‌توانیم یک سخنران خوب باشیم؟

97860052974542

نظارت به مثابه رهبری: بازاندیشی در نقش هیئت‌های مدیره سازمان غیرانتفاعی

97896438824021

Management

97860052978431

Specialized language of tourism managment 1

1

Specialized language of tourism managment 2

1

Specialized language of tourism managment 3

1

Test and answers: specialized language of tourism management 1

1

رفتار با مشتری و مشتری‌مداری

97860052973932

فرهنگ لغات روان‌شناسی = Psychology dictionary: با بیش از 10000 واژگان تخصصی روان‌شناسی و علوم وابسته (علوم تربیتی، مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی)

97860052974162

راهنمای جامع تئوری سازمان

97896438817952

مدیریت منابع انسانی

97896438817642

راهنمای نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک: خلاصه کتاب به انضمام پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخ آنها

97896486320952

ماهیت سیاست عمومی

97896438823722

مدیریت رفتار سازمانی

97896438815114

راهنمای جامع تئوری سازمان

97896488486181

مبانی سازمان و مدیریت: ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، دانشپذیران و دانشجویان دانشگاه پیام نور، مدیران و کارشناسان و کارمندان ...

97896438816587

پست های جمشید اصغری