مهرداد وحدتی‌دانشمند

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های مهرداد وحدتی‌دانشمند

book titlebook ISBNbook Edition No

هنر در جهان اسلام

97860054923471

موسیقی در جهان اسلام

97860054923541

مردم‌شناسی کاربردی: ابزارها و دیدگاه‌‌هایی برای امروز

97896478586011

سیب‌های کابل شیرین است: زندگی کودکان افغان در ایران

97896489104211

صنایع فرهنگی: مانعی بر سر راه آینده فرهنگ

97896406036112

تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان

97896401072942

سیستمهای فازی برای پردازش اطلاعات

97896401122362

فاس، شهر اسلام

97896487135962

بازاندیشی در مردم‌شناسی بصری

97860084122051

تحلیل افسانه سنگ صبور: فرانمود عملی و دنیای آرمانی

97860069537171

دولت‌های سرکش حکومت زور در امور جهان

97896442239831

موزه‌های جدید

97896435817941

قلعه فلک‌الافلاک (دژ شاپورخواست)

97896474834381

مروری بر نگارگری ایرانی

97896488020161

هرمز در منابع دوره‌های یوآن و مینگ

97896401117341

معماری و تزئینات اسلامی

97896444582172

تجهیز آزمایشگاه ملی حفاظت

1

شکل‌گیری هنر اسلامی

97896442611521

فرهنگ اسلامی در اسپانیا

97896424414712

صنایع فرهنگی: مانعی‌برسرراه‌آینده‌فرهنگ

97896406036193

شهر در جهان اسلام

9786005492361840

مروری بر نگارگری ایرانی

9789642320974853

حفاظت سازه‌های گلین

9789649624396119

سیئنا، شهر مریم مقدس

97896424410682387

پست های مهرداد وحدتی‌دانشمند