حسن فتاحی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های حسن فتاحی

book titlebook ISBNbook Edition No

دنیاهای یخی منظومه شمسی

97860052306592

امی نوتر؛ مادر جبر نوین

97896456765351

فرار از لایپزیگ

97860080580831

نظام‌های امنیتی خلیج فارس (2016 - 1970)

97896419743761

مکانیک کوانتومی به شما آسیب نمی‌رساند (راهنمای عالم)

97860080583661

دیپلماسی حمایت در روابط بین‌الملل

97860080237911

منشاء کیهان: چگونگی تشکیل سیارات، ستارگان، کهکشان‌ها، و آغاز کیهان

97860060432653

نگرش فیزیکی به جهان

97860039302091

نظریه میدان‌ کوانتومی

97896497529141

هندسه تاکسی

97860052306663

نانوفناوری در پدافند شیمیایی و زیستی

97860077366161

فیزیک در چند دقیقه

97896476199672

آشنایی با ساختمان هواپیما

97896476199501

خاطرات تهران و بیروت: خاطرات دانشمند آمریکایی از ایران بین دو جنگ جهانی

97860025358252

چه کسی به ذرات بنیادی می‌اندیشد؟ فهم آسان بوزون هیگز، برخورددهنده بزرگ هادرونی و سرن

97862296285462

پست های حسن فتاحی