رحمت‌الله پاکدل

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های رحمت‌الله پاکدل

book titlebook ISBNbook Edition No

نیازسنجی آموزشی: روش‌ها، ابزارها، و فنون

97896497023461

راهنمای کامل منتورینگ: چگونگی طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های موثر منتورینگ

97860017308871

آموزش پودمانی مبانی نظری و الگوی عملی طراحی و تدوین پودمانهای آموزشی مشاغل (راهنمای عمل)

97896442552812

مدیریت و راهبری آموزش در سازمانها (نگرش سیستمی - استراتژیک)

97896472852921

ایوان کبیر

کلسترول و تغذیه در بیماریهای قلب و عروق

1

پست های رحمت‌الله پاکدل