پاتریک چان

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های پاتریک چان

book titlebook ISBNbook Edition No

نقل‌قول‌های موفقیت: نقل‌قول‌هایی از آنتونی رابینز، استفان کاوی، برایان تریسی، جیم ران، مارک ویکتور هنسن، دیل کارنگی، ناپلئون هیل، رابرت کیوساکی

97896423627831

جاده‌های پیروزی: آسان‌ترین راه‌ها برای رسیدن به قله‌های موفقیت

97896427930753

پرواز تا موفقیت: رهنمودهایی از برایان تریسی، آنتونی رابینز، دکتر استیفن کاوی، جیم ران، مارک ویکتور هانسن، دیل کارنگی، ناپلئون هیل

97896478147204

جاده‌های پیروزی: آسان‌ترین راه‌ها برای رسیدن به قله‌های موفقیت

97860057562031

جاده‌های پیروزی: آسان‌ترین راه‌ها برای رسیدن به قله‌های موفقیت

97860077223671

پست های پاتریک چان