امیر اثنی‌عشری

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های امیر اثنی‌عشری

book titlebook ISBNbook Edition No

کار گروه‌های تخصصی محلات: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت‌ها

97860063033071

خانه ایمنی: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063033521

خانه پژوهش: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063033211

خانه تسنیم: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063031541

خانه دوام: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063033451

خانه رفاه و خدمات اجتماعی: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063031851

خانه سلامت: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063032461

خانه علم و زندگی: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063033141

خانه فرهنگ و هنر: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها 1392

97860063032771

خانه فناوری اطلاعات (IT): آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063031921

خانه قرآن و عترت: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063032911

خانه کارآفرینی و توانمندسازی: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت‌ها 1392

97860063031781

خانه کتاب: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063032841

خانه کودک: آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌ها

97860063032601

داستان‌های شاهنامه: ضحاک ماردوش، کاوه اهنگر، زال و رودابه

97860059771721

نقد کتاب راز

97860058470932

پست های امیر اثنی‌عشری