محمد فشارکی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های محمد فشارکی

book titlebook ISBNbook Edition No

ونداد: گزیده سروده‌های محمد فشارکی

97860059562691

مرور جامع آمار زیستی: خلاصه دروس و تست‌های طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا

97896425242042

سه رساله در عروض (عروض جامی، ترانه، اصلاحات ادبی)

97896452814871

معیار الاشعار (در علم عروض و قافیه) و میزان الافکار فی شرح معیار الاشعار

97860020301151

شعر در مثنوی

1

نقد بدیع

97896445947796

روش تحقیق در علوم پزشکی

97896486078021

مجموعه سوالات آمار زیستی

97896486076351

کاربرد SPSS در تحقیقات پزشکی

97860078151371

احتمالات و کاربرد آن در علوم پزشکی (به انضمام مسائل حل شده، نظیر آزمون‌های دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رشته‌های مختلف علوم پزشکی)

97860078152051

ریاضیات عمومی در علوم پزشکی (بانضمام 165 مسئله حل شده)

97860078156701

مجموعه سوالات آمار زیستی

97860078122042

هیچ در هیچ (مجموعه مقالات)

97860059564051

آمار زیستی

97896493109301

آداب الشریعه

97896468239211

بدیع

1

عروض و قافیه به زبان ساده برگرفته از کتاب المعجم شمس قیس رازی

2

احتمالات و کاربرد آن در علوم زیستی

97896492525441

آمار زیستی: قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، بهداشت، پیراپزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و داوطلبان شرکت در آزمون‌های کارشناسی ...

97860010125183

نقد بدیع

97860002037958

پست های محمد فشارکی