کامیار یغماییان

نویسنده
نام
:
کامیار
نام خانوادگی
:
یغماییان

کتاب های کامیار یغماییان

book titlebook ISBNbook Edition No

زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد (1) (رشته‌های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست (کلیه گرایشها) و مهندسی طراحی محیط زیست)

97896480338545

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته): بهداشت حرفه‌ای سال 1386-1377 همراه با پاسخ‌های تشریحی

97896415505563

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته) بهداشت عمومی سال 1386 - 1377: همراه با پاسخهای تشریحی: با ضمیمه مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای بهداشت

97896415504404

مجموعه تست و پاسخ (9 از 9) کلیات خدمات بهداشتی (2) [بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت پرتوها و بهداشت حرفه‌ای] اختصاصی رشته بهداشت محیط ...

97896480335577

مواد زائد جامد: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056210446

شیمی آلاینده‌ها: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97896480332126

بهداشت آب: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803307610

مجموعه تست و پاسخ (5 از 9) مواد زائد جامد: اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

97896480330839

مجموعه تست و پاسخ کلیات خدمات بهداشتی (2) [بهداشت مسکن و ...] (2از9) اختصاصی رشته بهداشت محیطی ...

97896480331379

مدیریت جامع پسماند (ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی

97896480339532

مدیریت جامع پسماند (ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی

97896480339393

مدیریت جامع پسماند (ISWM): اصول مهندسی و مسائل مدیریتی

97896480339462

شیمی آلاینده‌ها: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056215327

مهندسی آب: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (PH.D)

97896480332369

هیدرولیک و مکانیک سیالات: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) بهداشت محیط و محیط زیست

97896480332987

تحقیق در عملیات

97896445937279

شیمی آب و فاضلاب مجموعه تست و پاسخ ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803310610

میکروبیولوژی آب و فاضلاب: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803311310

آب و آلودگیهای آن: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803316811

مجموعه تست و پاسخ (2 از 9) هیدرولیک - پمپ و پمپاژ: اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

978964803305210

دفع فاضلاب: مجموعه تست و پاسخ ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803309010

میکروبیولوژی محیط: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97896480332299

کلیات بهداشت محیط و محیط زیست (کاربرد سموم و مبارزه با ناقلین، صدا و صوت، ارزیابی زیست‌محیطی، آلودگی خاک) ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (P

978964803319915

بهداشت هوا: مجموعه تست و پاسخ ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803306910

مواد زائد جامد: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803318211

آلودگی هوا: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803320513

تصفیه فاضلاب: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803317510

مهندسی فاضلاب: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803324310

زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد (2): (رشته‌های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (زیستگاه‌ها و تنوع زیستی، آلودگی‌ها و ارزیابی و آمایش)، مدیریت، ...

97896480338474

آلودگی‌های محیط‌‌زیست: آلودگی آب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056218462

آلودگی‌های محیط‌‌زیست: آلودگی هوا: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219452

مهندسی آب و فاضلاب: شیمی آب و فاضلاب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219522

مهندسی آب و فاضلاب: مهندسی فاضلاب: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219902

مهندسی آب و فاضلاب: میکروبیولوژی آب و فاضلاب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219832

کلیات بهداشت محیط (1): صدا و صوت، بهداشت پرتوها، نور و ارزیابی اثرات توسعه ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219762

کلیات بهداشت محیط (2) مبارزه با ناقلین، بهداشت شناگاهها، بهداشت مواد غذایی و گندزداها ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219692

شیمی محیط زیست (پرسشهای چهارگزینه‌ای همراه با پاسخنامه تشریحی)

97896435403571

کلیات خدمات بهداشتی: بهداشت حرفه‌ای (پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخنامه تشریحی)

97896435405861

کلیات خدمات بهداشتی (بهداشت عمومی)

97896435405791

پرسشهای چهارگزینه‌ای میکروبیولوژی محیط زیست 1(با تجدید نظر و تکمیل)

97896469660932

هیدرولیک: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) (فنی مهندسی، ...)

97896435400502

پرسشهای چهارگزینه‌ای میکروبیولوژی محیط زیست 2

97896469660792

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته) بهداشت محیط سال 1382 - 1378 دانشگاه سراسری و آزاد همراه با پاسخهای تشریحی

97896458076631

موجودات مزاحم در آب "تشخیص و تصفیه"

97896435434951

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته) بهداشت حرفه‌ای سال 1382 - 1377

97896458076562

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته) بهداشت عمومی سال 1382 - 1377: همراه با پاسخهای تشریحی: با ضمیمه مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای بهداشت

97896458076701

مواد زائد جامد (با تجدید نظر و تکمیل)

97896456135543

هیدرولیک: ویژه آزمونهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) (فنی مهندسی، کشاورزی و پزشکی)

97896435455293

تصفیه آب (خلاصه درس، پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخنامه تشریحی)

97896435401354

کلیات خدمات بهداشتی (بهداشت محیط)

97896435405622

آلودگی هوا (با تجدید نظر و تکمیل)

97896435425732

پرسشهای چهارگزینه‌ای مهندسی فاضلاب

97896467613605

مجموعه تست و پاسخ دفع فاضلاب (4 از 9) اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

97896480330903

زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد (ویژه آزمون‌های تخصصی رشته‌های مختلف بهداشت محیط ...)

97896480332503

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه‌ای

97896487897992

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته) بهداشت عمومی سال 1385- 1377: همراه با پاسخهای تشریحی: با ضمیمه مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای بهداشت

97896487897822

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته) بهداشت محیط سال 1382 - 1378 دانشگاه سراسری و آزاد همراه با پاسخهای تشریحی

97896415501812

مواد زائد جامد: ویژه آزمون‌های کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97896435485681

کتاب دستور عملیات ریاضی کاربردی برای بهره‌برداران تصفیه‌خانه آب

97896469663071

کتاب دستور عملیات ریاضی کاربردی برای بهره‌برداران تصفیه‌خانه فاضلاب

97896469662531

پرسشهای چهارگزینه‌ای آلودگی هوا

97896456135092

پست های کامیار یغماییان