حامد نیرومند

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های حامد نیرومند

book titlebook ISBNbook Edition No

مهندسی بزرگراه

97896437745851

آموزش برنامه ARC GIS

97896437734721

آموزش پیشرفته Plaxis 8.2

97896437734891

آموزش مقدماتی Plaxis 8.2

97896437734581

مقدمه‌ای بر مکانیک سنگ‌ها Phase 2

97896437734651

آموزش برنامه Tekla structures

97896437737861

عایق‌های حرارتی

97896437737481

راهنمای دینامیکی Plaxis 8

97896437718052

راهنمای مدل‌سازی مصالح Plaxis 8

97896437724372

مهندسی فرودگاه = Airport engineering

97896437745922

طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجارها و جنگ‌افزارهای اتمی

97860056651851

راهنمای عملی و معتبرسازی Plaxis 8

97896437716761

راهنمای عملی اصلاح و تثبیت خاک بوسیله آهک

97896437722221

راهنمای تخصصی Punch! home design architectural

97860047317511

مهندسی تونل

97860047322081

بهسازی خاک

97862266470211

پست های حامد نیرومند