باقر ساروخانی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های باقر ساروخانی

book titlebook ISBNbook Edition No

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964120019213

زنان شاغل، مردان خانه‌دار: جابجایی نقش‌های خانوادگی در آمریکا

97896422442561

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964376956712

جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی

978964423041710

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی

9789644260230

خانواده در جهان امروز ...: پژوهشی جامعه‌شناختی از الگوهای جدید زندگی

97896404112921

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964376748810

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964376882911

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: بینشها و فنون

97896442630959

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی

97896443594152

جامعه‌شناسی ارتباطات

978964423216925

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964120291214

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964120344515

اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها

97860010406271

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964120578416

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964120641517

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

978964120682818

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده (با تجدیدنظر و اضافات)

978964120728319

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی

978964426310118

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده (با تجدیدنظر و اضافات)

978964120817420

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده (با تجدیدنظر و اضافات)

978964120825921

جامعه همه‌جائی (درآمدی بر جامعه‌شناسی ارتباطات)

978964423991511

کودکان و رسانه‌های جمعی؛ پژوهشی در آسیب‌شناسی برنامه‌های کودک تلویزیون

97860095746431

جامعه‌شناسی نوین ارتباطات (رسانه‌ها در جهان امروز)

97896442388193

جامعه‌شناسی ارتباطات (اصول و مبانی)

978964423877231

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی: روش فازی

97860010410202

کودکان و رسانه‌های جمعی: پژوهشی در گفتمان برنامه‌های کودک در تلویزیون

97860083800471

دایره‌المعارف روابط عمومی ایران

97896488444431

دایره‌المعارف روابط عمومی ایران

97896488444501

فرهنگ جامعه‌شناسی: انگلیسی - فارسی

97896443546251

فرهنگ جامعه‌شناسی: انگلیسی - فارسی

97896443546181

جامعه و جامعه‌شناسی

97896471670551

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی

97896442611216

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: بینشها و فنون

97896442611383

فرهنگ علوم اجتماعی (انگلیسی - فرانسه - فارسی)

97896445815404

دایره‌المعارف علوم اجتماعی

97896445815333

دایره‌المعارف علوم اجتماعی

97896445815263

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: بینشها و فنون

97896442615655

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

97896443571836

اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات

97896462335841

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی

978964426155811

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

97896443543978

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

97896437652319

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی

1

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

2

فرهنگ علوم اجتماعی انگلیسی فرانسه فارسی

3

فرهنگ واژه‌های اروپایی در زبان فارسی

97896460543011

طلاق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن

97896403395342

دریوزگان: پژوهشی در شناخت تکدی در شهر تهران

97896464641791

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی

97896442606984

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: بینشها و فنون

97896442607041

اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات 2

97862295427051

شاه لیر

97862295427121

پست های باقر ساروخانی