علی تقی‌پورظهیر

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های علی تقی‌پورظهیر

book titlebook ISBNbook Edition No

نیازسنجی برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور

97896425743771

آموزش الکترونیکی نظریه‌ها و مدل‌ها

97860074850191

برنامه‌ریزی آموزش و پرورش (نظریه‌ها، روش‌ها و فنون)

97896432929662

مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

978964416017217

اصول و مبانی آموزش و پرورش (رشته علوم تربیتی)

978964455381314

فلسفه آموزش و پرورش

1

مبانی و اصول آموزش و پرورش

97896441607381

اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی

97896441605612

اصول و مبانی آموزش و پرورش (رشته علوم تربیتی)

978964455994521

مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

978964329000946

اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی

978964329001615

مبانی و اصول آموزش و پرورش

978964329055929

برنامه‌ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم

978964329186018

پست های علی تقی‌پورظهیر