باب استوارت

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های باب استوارت

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت ورزشی: اصول و کاربردها

9786007173374

مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

97896427970971

امور مالی و تامین وجوه در ورزش

97860092882121

مدیریت مالی در ورزش

97896410260441

مدیریت ورزشی: اصول و کاربردها

97860071732821

مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی

97860084664681

مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

97860055433532

مواد و داروهای افزایش‌دهنده عملکرد و ذهن: نکات مهم، اثرات و پیامدها

97862295781551

پست های باب استوارت