هانس وستربیک

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های هانس وستربیک

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت ورزشی: اصول و کاربردها

9786007173374

مدیریت امکانات و رویدادهای مهم ورزشی

97860050029591

مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

97896427970971

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

97896467069341

مدیریت ورزشی: اصول و کاربردها

97860071732821

مدیریت اماکن ورزشی و رویدادهای بزرگ

97860073505841

مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

97860055433532

مدیریت اماکن ورزشی و رویدادهای بزرگ (2017)

97896410564471

پست های هانس وستربیک