آرون اسمیت

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های آرون اسمیت

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت ورزشی: اصول و کاربردها

9786007173374

مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

97896427970971

زمینه بازاریابی ورزشی

97860073500031

مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی

97860068580121

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

97896467069341

مدیریت ورزشی: اصول و کاربردها

97860071732821

مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی

97860084664681

مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

97860055433532

فلسفه‌های تغییر سازمانی

97896437946511

مواد و داروهای افزایش‌دهنده عملکرد و ذهن: نکات مهم، اثرات و پیامدها

97862295781551

بینش‌های برندسازی در ورزش

97860035538111

پست های آرون اسمیت