سیدمسعود منوری

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های سیدمسعود منوری

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت زیست‌محیطی پروژه‌های توسعه

97896410028571

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

97896484175241

ارزیابی توان محیط زیست برای گردشگری

97896410524321

ارزیابی اثرات زیستمحیطی

97896484171282

مدیریت زیست‌محیطی فضای سبز شهری

97860090948061

ارزیابی ریسک اکولوژیک

97896484177081

انسان و محیط زیست

97896410083921

کتابشناسی محیط زیست

97896410114531

مدیریت و طراحی جمع‌آوری پسماندهای شهری

97896421004532

ارزیابی اثرات اکولوژیک

97896410389241

مبانی مدیریت پسماندهای شهری

97896410375381

پایش زیست‌محیطی

97896410450691

قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماندها

97896410495241

ارزیابی سریع تالاب‌ها

97896410411391

ارزیابی اثرات دیداری و منظر

97860070785631

راهبردهای مدیریت محیط زیست شهری

97860091745912

مشارکت مردم در مدیریت محیط‌زیست

97896410475371

استراتژی‌های مدیریت پسماند شهری

97860093745952

برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین: مبانی و اصول

97860070783412

محیط زیست و حمل و نقل شهری پایدار

97860070783892

مدل‌های کاربردی در ارزیابی محیط زیست شهری

97860070782112

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی راه‌آهن

97896472391581

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرودگاهها

97896472391271

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی: کشت و صنعت‌ها

97896472391341

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی سدها

97896472391411

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی بزرگراهها

97896472391651

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی نیروگاههای حرارتی

97896472392021

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی کارخانجات پتروشیمی

97896472391721

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی پالایشگاهها

97896472391891

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی شهرک‌های صنعتی

97896472392261

الگوی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی زباله‌سوزهای شهری

97896493581921

الگوی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محل‌های دفن زباله شهری

97896493581851

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژه‌های آبیاری و زهکشی

97896472392401

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی صنایع فولاد

97896472392641

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی کشتارگاههای بزرگ صنعتی

97896472392881

راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح‌های گردشگری و طبیعت گردی

97896472393491

راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کارخانجات سیمان

97896472393561

راهنمای ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی بنادر

97896472393321

واژه‌نامه دوسویه علوم محیط زیست (فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی و اصطلاحات)

97896484170981

مدیریت استراتژیک در محیط زیست

97896425171761

تالاب انزلی

1

مقدمه‌ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی

1

آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران (سیاست‌ها و چالش‌ها)

97860090618151

پست های سیدمسعود منوری