علی پالپانیان

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های علی پالپانیان

book titlebook ISBNbook Edition No

مجموعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)

97896489727264

کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری: تاریخ شهر و شهرسازی

97860093160211

کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری: ریاضیات (آمار، روشها، و فنون برنامه‌ریزی)

97860093160761

کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری: زبان عمومی و تخصصی

97860093160141

کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری: مباحث عمومی شهرسازی ایران

97860093160071

کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری: مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری

97860093160691

پست های علی پالپانیان