امید محمودیان

مدیرنشرنگاه دانش

کتاب های امید محمودیان

book titlebook ISBNbook Edition No

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد 77 - 81

978964269125810

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد 84-74

9789647119290

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA همراه با پاسخ تشریحی 87-74: زبان انگلیسی - استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - دانش ...

97896471198495

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی: حسابداری: همراه با پاسخ تشریحی 87 - 77

97896492584926

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری و آزاد رشته مدیریت 88 - 85

97860091502121

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری همراه با پاسخ تشریحی 89 - 70

97896471191158

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی آزاد همراه با پاسخ تشریحی 85 - 76

97896471197572

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه‌های آزاد رشته حسابداری و علمی - کاربردی حسابداری 88 - 80

97896415704861

آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات عمومی: رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

97896471194126

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA همراه با پاسخ تشریحی 89-74: زبان انگلیسی - استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - دانش ...

97896415707456

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی: حسابداری: همراه با پاسخ تشریحی 89 - 77

97896426912347

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد: قسمت دوم: 88 - 85

97896471192524

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت 89 - 85

97896415706535

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد 84-74: قسمت اول

97896415706603

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی همراه با پاسخ تشریحی سالهای 85 الی 91

97896415708995

ریاضیات مقدماتی قابل استفاده رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

97896415718101

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی آزاد همراه با پاسخ تشریحی 90 - 76: اقتصاد خرد - اقتصاد کلان - ریاضی - آمار - زبان تخصصی

97896415708684

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت 91 - 85

97896415706466

Analysis of optical characteristics of resonant light emitting diodes

97860065100951

مجموعه سوالات کنکور دکتری (نیمه متمرکز) دانشگاه‌های سراسری: مالی همراه با پاسخ تشریحی 92 - 90...

97896415722201

مجموعه علوم اقتصادی همراه با پاسخ تشریحی 92 - 90

97896415723671

مدیریت صنعتی: رشته‌های صنعتی - تکنولوژی - فناوری اطلاعات همراه با پاسخ تشریحی 92 - 85

97896415725581

مجموعه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد مدیریت دولتی همراه با پاسخ تشریحی 93 - 85 ...

97896415722512

راهنما و تحلیل جامع ریاضی عمومی (1): بر اساس تالیف احمدپور و مهمیانی قابل استفاده برای کلیه دانش‌پذیران دانشگاه پیام‌نور

97860068646241

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد رشته مدیریت مالی

97896415720842

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی: حسابداری همراه با پاسخ تشریحی ...

97896415729302

ریاضی عمومی: رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری کارشناسی ارشد و دکتری

978964157078312

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار

97896415723742

مجموعه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری حسابداری همراه با پاسخ تشریحی سال 93-75: حسابداری مالی - حسابداری صنعتی ...

978964157117913

مجموعه سوالات کنکور دکتری (نیمه متمرکز) دانشگاه‌های سراسری حسابداری همراه با پاسخ تشریحی 95 - 90...

97896415721215

2000 سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات عمومی: اقتصاد - مدیریت - حسابداری

97896415713604

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری مدیریت: کلیه گرایشها ...

978964157121615

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی: رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی 75 - 81

97896471190543

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 82 - 81

97896471198871

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی 83 - 80

97896471190232

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری همراه با پاسخ تشریحی 84 - 70

97896492698564

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد: قسمت دوم: 84 - 80

97896471192762

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری همراه با پاسخ تشریحی 84 - 70

5

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی همراه با پاسخ تشریحی سالهای 85الی 86

97896471195662

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری: همراه با پاسخ تشریحی 86 - 70: زبان انگلیسی - ریاضی و آمار - حسابداری مالی - حسابداری صنعتی - حسابرسی

6

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی: همراه با پاسخ تشریحی 84 - 70

97896471195594

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت: کلیه گرایشها (بازرگانی - صنعتی - دولتی - فناوری اطلاعات - تکنولوژی - مالی) همراه با پاسخ تشریحی (86-70)

97896471191085

مجموعه تستهای کارشناسی ارشد: با پاسخ‌های تشریحی آزمون آمار رشته‌های مدیریت، حسابداری و اقتصاد

97896491405061

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد با پاسخهای تشریحی آزمون‌ریاضی رشته‌های مدیریت - حسابداری و اقتصاد

97896491405751

کنکور جامع حسابداری - بازرگانی: همراه با پاسخهای تشریحی (1375 - 1379)

97896492698181

پست های امید محمودیان