رضا تهرانی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های رضا تهرانی

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت مالی

97896471194986

مجموعه آثار نقاشی رضا تهرانی

97896418801581

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت: کلیه گرایشها (بازرگانی - صنعتی - دولتی - فناوری اطلاعات (IT) - تکنولوژی - مالی) همراه با پاسخ تشریحی (85-71)

9789641570332

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی 85 - 76: نظریه‌های عمومی مدیریت - درک متون مدیریت (به زبان فارسی) ..

97896471197403

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد: مدیریت: کلیه گرایشها (بازرگانی، فناوری اطلاعات (IT)، صنعتی، تکنولوژی، دولتی) همراه با پاسخ تشریحی ...

97896415701893

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت

97896415705471

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی 89 - 76: نظریه‌های عمومی مدیریت - درک متون مدیریت (به زبان فارسی) ..

97896415708754

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت همراه با پاسخ تشریحی 89 - 75

97896415706774

مجموعه سوالات آزمون معامله‌گر قراردادهای آتی (ویژه بورس)

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری مدیریت کلیه گرایشها (بازرگانی - صتعتی - فناوری اطلاعات - تکنولوژی - کارآفرینی - منابع انسانی) 9

97896415712231

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

97860090162972

آموزش مفاهیم سرمایه‌گذاری برای نوجوانان

97896415716121

پارسه بانک: مدیریت

1

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک: به انضمام سوالات و پاسخ‌های تشریحی کنکور سراسری سال‌های 89، 90 و 91

4

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی 91 - 76: نظریه‌های عمومی مدیریت - درک متون مدیریت (به زبان فارسی) ..

97896415714149

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد رشته مدیریت مالی

97896415720842

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

97896471196897

فرهنگ مالی و سرمایه‌گذاری

97896415705092

تئوری‌های مالی: مدیریت مالی پیشرفته

97896415702263

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

97896415726198

راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه‌گذاری

97860078723831

مدیریت مالی

978964157047915

مدیریت سرمایه‌گذاری

978964711934418

مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده مدیریت مالی: ویژه دانشجویان داوطلب شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد ..

97896471191911

999 تست درک عمومی هنر

97896470164521

طراحی فیگوراتیو

97896496288681

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت: کلیه گرایشها (بازرگانی - صنعتی - دولتی - فناوری اطلاعات (IT) - تکنولوژی - مالی) همراه با پاسخ تشریحی (85-71)

97896471190925

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی همراه با پاسخ تشریحی 93 - 85

97896415725342

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری مدیریت گرایش مالی همراه با پاسخ تشریحی ...

97896415712306

بازارها و نهادهای مالی

97896403630276

پست های رضا تهرانی