فریده بندرچیان

مدیرنشرفریده بندرچیان

کتاب های فریده بندرچیان

book titlebook ISBNbook Edition No

مبانی شیمی تجزیه

9786005202106

کاربرد عملی دستگاههای تجزیه‌ای شیمی

97896461868281

فراگیری شیمی آلی به روش پرسش و پاسخ

97896461601011

مبانی شیمی تجزیه

97860052023111

تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ

97896497517711

کمومتریکس: اصول و کاربردها

97860004142451

راهنمای شیمی تجزیه دستگاهی "اسکوگ"

97896461601491

مبانی علمی و عملی کمومتریکس

97896410556001

مبانی علمی و عملی کمومتریکس

97896410556001

پست های فریده بندرچیان