جعفر نجفی‌زند

عضوسالمندی و جامعه
عضو موقت (پیشنهادی)سالمندی و جامعه
عضو موقت (پیشنهادی)سالمندی و جامعه

کتاب های جعفر نجفی‌زند

book titlebook ISBNbook Edition No

خواندن و فهمیدن انواع آمار چندمتغیری

97860035107081

روشهای آماری در علوم رفتاری

978964598318315

روان‌شناسی کاربردی: کاربست نظریه در اجرا

97860050709582

پویایی گروه (شناخت و سنجش)

97896462215294

شرایط یادگیری و نظریه آموزشی

97860035101592

مقدمه‌ای بر روش‌های پژوهش در آموزش و پرورش

97860081270791

روش‌های آماری در روان‌شناسی و سایر علوم رفتاری

97896437236754

مقدمه‌ای بر کاربرد SPSS در روان‌شناسی و دیگر علوم رفتاری

97896437245352

کنار آمدن با سالمندی

97860050700953

آرمانشهر اسکینر (والدن 2)

97896492678141

درآمدی به جامعه‌شناسی انسانی

97896462217721

روانشناسی سلامت مردان

97896462219181

هوش هیجانی در زندگی روزمره: کندوکاوی علمی

97896437216951

طراحی سیستم یادگیری (رویکردی به بهسازی آموزش )

1

بزهکاری نوجوانان مسئله‌ای برای دنیای مدرن

1

شرایط یادگیری

1

کاربردهای بجا و نابجای روانشناسی

روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی و اجتماعی و "آمار توصیفی و استنباطی"

2

مبانی پژوهش در علوم تربیتی (و سایر زمینه‌های وابسته)

1

شرایط یادگیری و نظریه آموزش

1

روشهای آماری در روانشناسی، علوم تربیتی، اجتماعی و علوم رفتاری

6

جرم و شخصیت

1

نگرشها، شخصیت، و رفتار

1

روشهای آماری در علوم رفتاری (روان‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و زمینه‌های وابسته)

7

تفاوت‌های فردی (نظریه و سنجش)

97896469613261

مبانی پژوهش در علوم رفتاری

97896460631748

کنار آمدن با سالمندی

97860050700903

روان‌شناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان

97896437217254

مبانی پژوهش در علوم رفتاری

978964606345711

مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و مشاوره

97896437246722

روشهای آماری در علوم رفتاری

978964372529723

پست های جعفر نجفی‌زند