افشنگ مقصودی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های افشنگ مقصودی

book titlebook ISBNbook Edition No

فمینیسم و مردم‌شناسی: زن در تحلیل‌ها و دیدگاه‌های انسان‌شناختی

97896477031785

برادرسالاری: مردان در دوران مادرسالاری

97896477035363

فمینیسم و زیبایی‌شناسی: زن در تحلیل‌ها و دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی

97896477030554

مادرسالاری: زن در گستره‌ی تاریخ تکامل

9789647703499904

آرایش، مد و بهره‌کشی از زنان

9789649225128907

پدرسالاری: گذار از مادرسالاری به پدرسالاری

9789647703871902

آزادی زنان: مسائل، تحلیلها و دیدگاهها

9789649225180906

پست های افشنگ مقصودی