ریچارد کچ

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های ریچارد کچ

book titlebook ISBNbook Edition No

اصل موفقیت 80/20: راز دستیابی به موفقیت بیشتر با تلاش کمتر

97860062571671

زندگي با روش 80/20: كار كمتر، نگراني كمتر، موفقيت بيشتر، لذت بيشتر

97860081883151

قانون هشتاد / بیست: راز دستیابی به چیزهای بیشتر با تلاش کمتر

97896479384718

قانون هشتاد / بیست: راز دستیابی به چیزهای بیشتر با تلاش کمتر

97860099151949

اصل موفقیت 80/20: راز دستیابی به موفقیت بیشتر با تلاش کمتر

97860070104406

پست های ریچارد کچ