بابک پورقهرمانی‌کلتپه

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های بابک پورقهرمانی‌کلتپه

book titlebook ISBNbook Edition No

مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی (سراسری و آزاد) شامل: متون حقوقی، متون فقه، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری

97860011424681

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی (حقوق بشر)

97860011452471

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی (حقوق بشر)

97860011452611

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی (حقوق بین‌الملل کیفری)

97860011452231

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی (محیط زیست)

97860011452541

طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری (در دادگاههای کیفری 1 و 2، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت)

97860011462371

مجموعه آزمون‌های کارآموزی وکالت (از سال 1391 تا 1395): شامل پاسخ‌های تشریحی با ارجاعات به منابع معتبر

97860011480881

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی - کیفری

97860053107262

بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه‌ای

97860055700761

مجموعه آزمون‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی (سراسری و آزاد)

97860011400992

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات و نظریات شورای نگهبان آراء وحدت رویه و...

97860053107023

مجموعه آزمونهای کارآموزی وکالت (از سال 1372 الی 1388)

97860011408601

طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری

97896426612994

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات و نظریات شورای نگهبان آراء وحدت رویه و...

97860011414167

طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری (در دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت)

97860011427726

حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل

97860019328781

مجموعه آزمونهای کارآموزی وکالت (از سال 1384 تا 1393)

97860011447521

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/4)

1

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی (حقوق مخاصمات و تروریسم)

97860011465101

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد (بزه دیدگان)

97860011469301

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد (تحقیقات مقدماتی)

97860011469781

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد (دادرسی اطفال و نوجوانان)

97860011469231

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد (دادرسی)

97860011469471

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد (سیاست جنایی مشارکتی)

97860011469611

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد (ضابطان دادگستری)

97860011469921

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد (وکالت در مراجع کیفری)

97860011469851

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد (کلیات)

97860011469541

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌ای (مطالعه تطبیقی با اسناد بین‌المللی)

97860080408111

مجموعه آزمون‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی

97896426616401

پست های بابک پورقهرمانی‌کلتپه