هادی طالع‌خرسند

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های هادی طالع‌خرسند

book titlebook ISBNbook Edition No

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به همراه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و قانون حقوق شهروندی

2

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390)

97860011415155

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

97860011415913

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با قانون بر

97860011413002

قانون بودجه سال 1387 کل کشور: همراه با چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران

97896426617941

قانون بودجه سال 1388 کل کشور

97860053107331

قانون مالیات برارزش افزوده

97860053103751

قانون بودجه سال 1389 کل کشور

97860011405561

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی (مصوب 1387/6/11)

97860011405321

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به همراه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و قانون حقوق شهروندی

97860011408461

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام اصلاحات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368

97860011408391

قانون برگزاری مناقصات همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی، با آخرین اصلاحات و الحاقات

97860053106343

قانون بودجه سال 1390 کل کشور

97860011417371

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 همراه با قوانین و مقررات مرتبط

97860011405493

درآمدی بر حقوق محیط زیست و مالکیت فکری

97860011430072

قانون برگزاری مناقصات همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی با آخرین اصلاحات و الحاقات

97860011421095

مجموعه اسناد حقوق بین‌الملل عمومی: حقوق بین‌المللی معاهدات، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بشر، حقوق دیپلماتیک ....

97860011446081

Law texts

97860011494361

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

97896456716223

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به انضمام قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

97896456716532

قانون نظام صنفی به انضمام قانون برگزاری مناقصات

97896456716601

قانون حقوق شهروندی: به همراه قانون شورای حل اختلاف

97896456717071

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات الحاقات به همراه: قانون تعزیرات حکومتی، قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، آئین‌نامه سازمان تعزیزات حکومتی، ...

97896456718062

پست های هادی طالع‌خرسند