رضا سبزمیدانی

 عکس پروفایل رضا سبزمیدانی
هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های رضا سبزمیدانی

book titlebook ISBNbook Edition No

فیزیک 2 پیش‌دانشگاهی

9786005897272

فیزیک پایه‌ی کنکور

978600412031928

فیزیک 1 پیش‌دانشگاهی

9786009024612

پله‌ی آخر

97860090246671

فیزیک پیش‌دانشگاهی 1

9786009024674

حرکت دایره‌ای در فیزیک

97860058971041

حرکت نوسانی در فیزیک

97860058971111

حرکت‌شناسی در فیزیک پیش‌دانشگاهی

97860058970741

دینامیک در فیزیک پیش‌دانشگاهی

97860058970671

موج مکانیکی 1 در فیزیک: فیزیک پیش‌دانشگاهی

97860058971281

کار وانرژی در فیزیک پیش‌دانشگاهی

97860058970811

پله‌ی آخر اختصاصی شامل 15 آزمون (رشته ریاضی)

97860058974182

فیزیک 2 پیش‌دانشگاهی

97860058973404

فیزیک پیش‌دانشگاهی 1 (آزمون)

97860058973332

فیزیک 1 پیش‌دانشگاهی: درس و پرسش‌های چهارگزینه‌ای

97860058973193

فیزیک پیش‌دانشگاهی 2 (آزمون)

97860058977911

فیزیک (2) و آزمایشگاه: دوم متوسطه علوم ریاضی - علوم تجربی

97860033710197

فیزیک 2 - کتاب کار

97860075770664

فیزیک 3 - کتاب کار (ریاضی)

97860075771274

فیزیک 3: کتاب کار (تجربی)

97860075771345

فیزیک 3 (آموزش)

97860079261611

جمع‌بندی فیزیک پایه

97860041231983

فیزیک پایه‌ی کنکور

978600412032625

فیزیک پیش‌دانشگاهی فارآزمون

97860079262392

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 3 دوازدهم - رشته تجربی - کنکور جدید

978600412576528

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 3 دوازدهم - رشته تجربی - کنکور جدید

978600412572722

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 3 دوازدهم - رشته ریاضی - کنکور جدید

978600412571010

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 3 دوازدهم - رشته ریاضی - کنکور جدید

978600412575816

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته تجربی

97896435211896

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته تجربی

97896435214486

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته ریاضی

978964352143111

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (2) رشته تجربی

978964352179012

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته ریاضی

978964352116516

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته تجربی

97896435211729

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته تجربی

978964352154710

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته تجربی

978964352177611

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته ریاضی

978964352165318

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (2) رشته ریاضی

978964352178322

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته‌ی ریاضی

978964352149320

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته‌ی تجربی

97896439552121

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته‌ی ریاضی

97896439543904

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته‌ی تجربی

97896439552055

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته‌ی تجربی

97896439551994

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته‌ی ریاضی

97896439543906

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (2) رشته‌ی تجربی

97896439546115

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (2) رشته‌ی ریاضی

97896439545747

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته‌ی ریاضی

97896439544066

فیزیک 1 پیش‌دانشگاهی

97896476038121

علوم 8ام (دوره‌ی اول متوسطه): کتاب کار

97860066768908

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 1 (رشته ریاضی) - پایه دهم - بر اساس کتاب درسی جدید + کلی تغییرات خوب

978600412155232

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 2 (ریاضی) - پایه یازدهم

978600412365523

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 2 تجربی - پایه یازدهم

978600412364855

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 3 - (درسنامه و پاسخ) - دوازدهم - رشته ریاضی - کنکور 99

97862223026729

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 3 - (درسنامه و پاسخ) دوازدهم - رشته تجربی - کنکور 99

978622230269614

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 3 - سوال - دوازدهم - رشته ریاضی - کنکور 99

978622230266510

علوم هشتم (دوره‌ی اول متوسطه): کتاب کار

978600757790595

فیزیک 1 (رشته تجربی) - پایه دهم

978600412128629

فیزیک 1 (رشته ریاضی) - پایه دهم

978600412197218

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 1 (رشته تجربی) - پایه دهم - بر اساس کتاب درسی جدید + کلی تغییرات خوب

978600412156968

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پایه - پاسخ - دهم و یازدهم - رشته تجربی - کنکور 99 - کلی تغییرات خوب

978600412530725

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پایه - سوال - دهم و یازدهم - رشته ریاضی - کنکور جدید

978600412527722

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پایه (درسنامه و پاسخ) (دهم و یازدهم) - رشته ریاضی - کنکور 99 + کلی تغییرات خوب

978600412528419

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک 3 - سوال - دوازدهم - رشته تجربی - کنکور 99

978622230268918

پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پایه - سوال - (دهم و یازدهم) - رشته تجربی - کنکور 99 + کلی تغییرات خوب

978600412529129

پست های رضا سبزمیدانی