طاهره رستگار

نام
:
طاهره
نام خانوادگی
:
رستگار

کتاب های طاهره رستگار

book titlebook ISBNbook Edition No

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی اول دبستان

97860075415861

ارزشیابی توصیفی یعنی بازخورد موثر

97896434879974

آشنایی با یادگیری از طریق همیاری

978964312300011

کتاب کار علوم تجربی سوم دبستان

97896438528636

دست به کار شو: راهنمای دانش‌آموزان در انجام فعالیت‌های پژوهشی

97896434863651

مجموعه سوالهای امتحانی علوم تجربی چهارم دبستان: مجموعه پرسش‌های ارزشیابی بر اساس هدف‌های جدید آموزش علوم تجربی: همراه با راهنمای پاسخ به شیوه فعال

97896435385834

تلفیق آموزش و ارزشیابی

97860053040081

ارزشیابی در خدمت آموزش: رویکردهای نو در سنجش و ارزشیابی با تاکید بر سنجش مستمر و پویا و بازخورد موثر به دانش آموزان در فرایند آموزش

978964348297810

الکتریسیته 1

97896478873351

کتاب کار علوم تجربی سوم دبستان

97896408016667

علوم تجربی سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

978964613361723

علوم تجربی سال دوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

978964613362420

علوم تجربی سال سوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

978964613363120

الکتریسیته

97896431850604

آموزش و ارزشیابی مهارتهای یادگیری

97896435302424

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی دوم دبستان

97860012552431

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی ششم دبستان

97860012553421

اسرار نوآوری

97860063912291

101 آزمایش لذت‌بخش فیزیک

978964353338012

کتاب کار علوم تجربی اول دبستان

97896408039984

بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم علوم تجربی پایه نهم - دوره اول متوسطه

97860079771941

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی پایه نهم - دوره اول متوسطه

97860079771871

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی دوم دبستان

97860075417531

زیست الگوبرداری

97860063914651

راهنمای کتاب کار پروژه (ویژه معلمان و اولیا): (ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور)

97860079775211

زمین‌شناسی: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور

97860079775071

زیست‌شناسی: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور

97860079774911

شیمی: ابزاری رویکرد ارزشیابی فرایندمحور

97860079774841

فیزیک: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور

97860079775141

مجموعه تکالیف عملکردی: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور (اول دبستان)

97860079779341

مجموعه تکالیف عملکردی: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور (پنجم دبستان)

97860085850391

مجموعه تکالیف عملکردی: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور (چهارم دبستان)

97860085850221

مجموعه تکالیف عملکردی: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور (دوم دبستان)

97860085850081

مجموعه تکالیف عملکردی: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور (سوم دبستان)

97860085850151

مجموعه تکالیف عملکردی: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور (ششم دبستان)

97860085850461

نجوم: ابزاری برای رویکرد ارزشیابی فرایندمحور

97860079774771

ذهن پویا: پایه پنجم

97860021221171

ذهن پویا: پایه پنجم

97860021221001

ذهن پویا: پایه پنجم

97860021220941

ذهن پویا: پایه چهارم

97860021220701

ذهن پویا: پایه چهارم

97860021220631

ذهن پویا: پایه ششم

97860021221551

ذهن پویا: پایه ششم

97860021221311

ذهن پویا: پایه ششم

97860021221481

ذهن پویا: پایه اول

97860021219811

ذهن پویا: پایه اول

97860021219741

ذهن پویا: پایه اول

97860021219981

ذهن پویا: پایه دوم

97860021220011

ذهن پویا: پایه دوم

97860021220251

ذهن پویا: پایه دوم

97860021220181

ذهن پویا: پایه سوم

97860021220491

ذهن پویا: پایه سوم

97860021220321

ذهن پویا: پایه سوم

97860021220561

آشنائی با یادگیری از طریق همیاری

978964312300013

تلفیق سنجش و یادگیری در علوم تجربی با تاکید بر سنجش عملکرد

97862299021101

فعالیتهای لذتبخش شیمی

97896435346391

راهنمای معلم در ارزشیابی علوم تجربی اول دبستان

97896435394671

راهنمای معلم در ارزشیابی علوم تجربی دوم دبستان

97896435394741

راهنمای معلم در ارزشیابی علوم تجربی پنجم دبستان

97896438523061

راهنمای معلم در ارزشیابی علوم تجربی چهارم دبستان

97896438522901

راهنمای معلم در ارزشیابی علوم تجربی سوم دبستان

97896438522831

آشنایی با یادگیری از طریق همیاری

97896431230009

مجموعه‌ی سوال‌های امتحانی علوم تجربی سوم دبستان: مجموعه‌ی پرسش‌های ارزشیابی بر اساس هدف‌های جدید آموزش علوم تجربی همراه با راهنمای پاسخ به شیوه‌ی فعال

97896438541883

مجموعه سوال‌های امتحانی علوم تجربی پنجم دبستان: مجموعه پرسش‌های ارزشیابی بر اساس هدف‌های جدید آموزش علوم تجربی همراه با راهنمای پاسخ به شیوه فعال

97896438533724

101 آزمایش لذت‌بخش فیزیک

97896435333808

نکات اساسی در آموزش علوم ابتدایی

1

101 آزمایش لذت‌بخش فیزیک

97896443624534

شگفتیهای فیزیک (آزمایشهای فیزیک با وسایل ساده) برای دانش‌آموزان سالهای آخر دبستان و دوره راهنمایی

97896443615243

101 آزمایش لذت‌بخش فیزیک

97896443691485

کتاب کار علوم تجربی اول دبستان

97896461338222

کتاب کار علوم تجربی پنجم دبستان

97896461338603

کتاب کار علوم تجربی دوم دبستان

97896461338393

کتاب کار علوم تجربی سوم دبستان

97896461338463

کتاب کار علوم چهارم دبستان

97896461338533

راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی ویژه معلمان دوره ابتدایی

978964080765111

بازی‌های دانشمندان کوچک: 2 - 6 ساله‌ها: آن چه کودکان 2 تا 6 ساله در جهان اطراف خود کشف می‌کنند

97896438551617

بازی‌های دانشمندان کوچک: 6 تا 12 ساله‌ها: مخلوط‌های شگفت‌انگیز بسازید و لذت ببرید

97896438551786

پست های طاهره رستگار