یلنالئوتیدوونا گریگورنکو

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های یلنالئوتیدوونا گریگورنکو

book titlebook ISBNbook Edition No

هوش کاربردی

97896476096161

تدریس در جهت هوش موفق برای افزایش یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان

97896466539171

جستارهایی در تیزهوشی (روان‌شناسی و آموزش تیزهوشان)

97860093050631

کاوشی در تیزهوشی: رویکردهای نوین در شناسایی و آموزش تیزهوشان

97860074170342

آموزش خرد، هوش، خلاقیت و موفقیت

97860044836811

هوش عملی در زندگی روزمره

97896441625651

تدریس برای خرد، هوش، خلاقیت و موفقیت: راهکارهای اثربخش برای موفقیت در مدرسه و زندگی

97860095968121

پست های یلنالئوتیدوونا گریگورنکو