منصوره موسوی‌دیزکوهی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های منصوره موسوی‌دیزکوهی

book titlebook ISBNbook Edition No

تاریخچه موسیقی راک (1980 - 1950)

97896484332102

نور در معماری داخلی

97860054053161

عاشقانه‌ها: متن دوزبانه

978964708110820

عشق‌های تصویری: تصویرسازی جملات بزرگان درباره‌ عشق

97896496623053

60 بشقاب سلامتی

97860055952841

پاهای کثیف: متن دو زبانه: گزیده ترانه‌های شل سیلوراستاین

978964708109220

هملت از زبان مردم کوچه و بازار (متن دو زبانه)

978964708115312

روشهای پیشرفته روابط زناشوئی

97896464031165

اولین کتاب نوشتن: مقالاتی درباره نوشتن در حوزه‌های فلسفه، تاریخ، روزنامه‌نگاری، اینترنت، حقوق ...

97896470810781

کتاب نوشتن: م‍ق‍الات‍ی‌ درب‍اره‌ "ن‍وش‍ت‍ن‌" در ح‍وزه‌ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، ت‍اری‍خ‌، روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌، ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌، ح‍ق‍وق‌، زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، ش‍ع‍ر...

1

همراه باد در دل تنهایی کویر: یادداشتهای تصویری کارگردان

97896470811151

کتاب سال شیدا: مجموعه مقالات موسیقی (با یادی از استاد کسائی)

97896470811221

دومین کتاب نوشتن: مقالاتی درباره "نوشتن" در حوزه‌های فلسفه، تاریخ، روزنامه‌نگاری، اینترنت، ...

97896470812071

تراشه‌ای باریک از آوازی: شعرهای کوتاه از شاعران امروز جهان

97896470812452

وسوسه

97896470810475

آقای پالومار

97896470818014

هفده داستان کوتاه کوتاه از نویسندگان ناشناس

978964708108533

سایه و شر در افسانه‌ها

97860034006653

پست های منصوره موسوی‌دیزکوهی