منهاج‌العابدین الی جنه رب‌العالمین

خلاصه

این کتاب، ترجمه‌ای است از "منهاج‌العابدین الی جنه رب‌العالمین" امام محمد غزالی که به همراه متن عربی آن درباره‌ی مراتب سلوس، نگاشته شده است. این مراتب، عبارت‌اند از: علم، توبه، عوائق، عوارض، بواعث، قوارح، و حمد و شکر.

پدیدآورندگان

محمدبن‌محمد غزالی

نویسندگان

محمدبن‌محمد غزالی

عمربن‌عبدالجبار سعدی‌ساوی

مترجمان

عمربن‌عبدالجبار سعدی‌ساوی

ناشر ها

نشر صبا مهر

صبا مهر